Skip to main content
 • Firmy
 • Tarcza Finansowa PFR
 • Tarcza Finansowa PFR

  Tarcza Finansowa PFR

  Program pomocowy dla Twojej firmy

  Bank Spółdzielczy w Małej Wsi uczestniczy w programie Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

  To program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Ma on pomóc przedsiębiorcom powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

  Tarcza Finansowa PFR 1.0

  Rozliczenie i umorzenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

  Przedsiębiorco, jeśli w 2020 r. otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie – zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

  Opisana niżej procedura rozliczenia subwencji nie będzie Cię dotyczyła tylko, jeśli:

  • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości
  • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
  • nie posiadasz aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej (nie posiadasz zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej) oraz nie odnowiłeś tej relacji oraz nie odnowiłeś tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, chyba że bank, za pośrednictwem którego otrzymałeś subwencję finansową,  umożliwia odnowienie relacji w innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.

  Pamiętaj: Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej.  Przeprowadzić go będzie mogła – jednoosobowo – osoba, która posiada dostęp do Twojej bankowości elektronicznej w tym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu.

  W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta reprezentuje go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

  Poniżej wyjaśnimy krok po kroku jak taki proces będzie przebiegał.

  Krok 1.  Otrzymanie propozycji PFR

  Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej, bank przedstawi Ci – w bankowości elektronicznej – propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

  Pamiętaj: Na początku, po otrzymaniu tej propozycji PFR, będziesz mógł się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

  Przypomnijmy, oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

  Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia 

  Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

  Pamiętaj: co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

  Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych

  Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:

  • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100 proc. umorzenia subwencji)
  • innych oświadczeń – np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

  Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia.

  Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie.

  Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale nie zapomnij o terminie na jego złożenie.

  Krok 4. Podpisanie oświadczenia

  Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

  Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR

  Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

  Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR

  Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100 proc. umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75 proc. otrzymanej subwencji.
   Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez Ciebie od banku harmonogramem spłat.
   Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową;
  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

  Pamiętaj: w takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;

  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:
   • PFR poinformuje Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy
   • wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego
   • po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

  Pamiętaj: Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

  Uwaga!
  Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

  Ważne:
  W postępowaniu wyjaśniającym, możesz zwrócić się do PFR – za pośrednictwem banku – z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej Ci w decyzji PFR. W takim przypadku musisz udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Musisz także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, będziesz miał  10 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji.

  Tarcza Finansowa PFR 2.0

  Rozliczenie i umorzenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

  Przedsiębiorco, jeśli na początku roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 2.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia.

  Pamiętaj: Rozliczenie subwencji następuje za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia.

  Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

  Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

  1. Rozliczenia małych i średnich firm:
   od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
  2. Rozliczenia mikrofirm:
   od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
  3. Decyzje dotyczące umorzeń:
   W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:
   • określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu)
   • wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
   • informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi Przedsiębiorcę o dalsze wyjaśnienia.

  Założeniem Programu Tarcza Finansowa 2.0. jest umorzenie w 100 proc. subwencji po spełnieniu określonych warunków przez Przedsiębiorcę.

  W przypadku Przedsiębiorstw z sektora MŚP warunkiem rozliczenia i umorzenia subwencji jest:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej, wskazując rzeczywiste koszty stałe oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów na podstawie danych finansowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

  Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Przedsiębiorca musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

  Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad – grudzień 2020 oraz styczeń – marzec 2021 r.

  Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

  Krok 1.  Otrzymanie formularza Oświadczenia o Rozliczeniu z PFR

  Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej. Będzie to formularz Oświadczenia o Rozliczeniu.
  Formularz zawiera pola już wypełnione. Są to nr umowy subwencji finansowej, kwota otrzymanej subwencji oraz nr rachunku bankowego do wszelkich zwrotów subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy 2.0.

  Dodatkowo w formularzu znajdują się pola, które powinieneś wypełnić. Są to: dane kontaktowe (wykorzystywane przez PFR do wszelkiej komunikacji), oświadczenia o spełnieniu warunków programowych, dane finansowe o osiągniętych faktycznych przychodach i kosztach stałych z poszczególnych okresów rozliczeniowych.

  Po wypełnieniu danych finansowych zostanie wyliczona faktyczna kwota subwencji finansowej jaką mogłeś otrzymać.  

  Pamiętaj:
  Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

  W przeciwieństwie do procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. nie będziesz miał udostępnionego formularza w trybie tylko do odczytu tzn. od razu będziesz mógł go wypełniać.

  Krok 2. Oświadczenia o spełnieniu warunków programowych

  Po uzupełnieniu danych kontaktowych zostaniesz przekierowany na formularz oświadczeń, które pomogą PFR zweryfikować czy spełniłeś wszystkie warunki programowe.

  W pierwszej części będziesz zobowiązany wskazać, czy składasz Oświadczenie o Rozliczeniu na podstawie samodzielnej reprezentacji na podstawie odpisu z KRS lub wydruku z CEiDG czy też będziesz składać Oświadczenie na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku, składania Oświadczenia na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z Oświadczeniem o Rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

  Następnie będziesz zobowiązany złożyć dwa oświadczenia, które warunkują możliwość umorzenia przyznanej subwencji finansowej, tj. oświadczenia o prawdziwości złożonych oświadczeń i informacji oraz o zapoznaniu się z zapisami Regulaminu PFR. Ich niezłożenie (wskazanie na NIE) oznacza, że formularz nie zostanie przekazany do PFR. W związku z tym PFR wyda negatywną decyzję umorzeniową, co wiąże się z koniecznością zwrotu całości subwencji.

  Kolejne oświadczenia dotyczą prawidłowego wydatkowania subwencji finansowej, braku naruszenia nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz oświadczenia dotyczące powiązań jeśli firma uległa przekształceniu lub firma działa w strukturze wielodziałowej.

  Dodatkowo mogą pojawić się w twoim Oświadczeniu o Rozliczeniu inne oświadczenia, które wynikają z zobowiązań wynikających z zawarcia umowy subwencji finansowej, tj.:

  • potwierdzenie związania z postanowieniami umowy subwencji – co oznacza, że dopełniłeś obowiązku potwierdzenia umocowania do zawarcia umowy subwencji. To oświadczenie pojawi się tylko tym Beneficjentom, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku do 31 sierpnia 2021 r. Jest to ostatnia możliwość na potwierdzenie umocowania do zawarcia umowy i dostarczenia do Banku w terminie 14 dni dokumentów potwierdzających to umocowanie
  • potwierdzenie dopełnienia obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej na obszar EOG – jeśli w umowie zobowiązałeś się do tego działania
  • potwierdzenie dopełnienia obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych informacji o uzyskaniu subwencji finansowej – oświadczenie pojawi się tym Przedsiębiorcom, w przypadku których PFR nie posiada informacji o dopełnieniu tego obowiązku
  • potwierdzenia dopełnienia obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – oświadczenie pojawi się tylko tym Przedsiębiorcom, którzy nie widnieją w tym rejestrze.

  Pamiętaj: Wzór pełnomocnictwa jakim powinna posługiwać się osoba umocowana powinien być zgodny ze wzorem udostępnionym na stronie PFR.

  Krok 3. Uzupełnienie danych finansowych

  We wniosku o subwencję prognozowałeś przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji musisz podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, który został zaszyty w formularzu rozliczenia.

  W tym celu przygotuj informacje o wysokości faktycznie osiągniętych:

  • przychodach w miesiącach:
   • styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień roku 2019
   • listopad i grudzień roku 2020
   • styczeń, luty i marzec roku 2021
  • kosztach stałych w miesiącach:
   • listopad i grudzień roku 2020
   • styczeń, luty i marzec roku 2021
  • oraz dokumenty księgowe – pliki JPK  (JPK_PKPIR lub JPK_KR)  w postaci xml, które będą załączane do oświadczenia o rozliczeniu.

  Na podstawie podanych danych finansowych zostanie wyliczona faktyczna kwota subwencji finansowej jaka powinna Ci przysługiwać.

  Powinieneś sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymałbyś w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, będziesz musiał ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w formularzu oświadczenia.

  Pamiętaj: Należy przygotować dwa osobne pliki za okres listopad – grudzień oraz za okres styczeń – marzec 2021 r.

  Liczba załączników nie może przekraczać 10 sztuk o rozszerzeniu XML, maksymalny rozmiar jednego pliku to 5 MB.

  Krok 4. Sprawdzenie treści oświadczenia  

  Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. danych finansowych zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

  Krok 5. Podpisanie oświadczenia

  Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

  Krok 6. Zwrot nadwyżki finansowej

  Jeśli na podstawie przekazanych przez Ciebie danych finansowych wystąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymałbyś w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów wówczas musisz ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w formularzu oświadczenia.

  Krok 7. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR

  Podpisane Oświadczenie o Rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane.

  Krok 8. Podjęcie decyzji przez PFR

  Po rozpatrzeniu Twojego Oświadczenia o Rozliczeniu subwencji finansowej PFR podejmie jedną z poniższych decyzji:

  • decyzję GRANTED przyznającą umorzenia w wysokości otrzymanej przez Ciebie subwencji finansowej, lub
  • decyzję GRANTED-CHANGED: przyznającą umorzenia w wysokości różnej niż otrzymana przez Ciebie subwencja finansowa, lub
  • decyzję REJECTED-AFTER-SCORING stanowiącą odmowę umorzenia w całości po przejściu Oświadczenia przez algorytm scoringowy, lub  
  • decyzję STOPPED: oznaczającą wstrzymanie decyzji do momentu poczynienia wyjaśnień po stronie/przy udziale PFR/bank.

  Pamiętaj: W przypadku każdej decyzji możesz w ciągu 10 dni roboczych wystąpić z wnioskiem postępowania wyjaśniającego.

  Krok 9. Zwrot

  W przypadku, kiedy w decyzji wyliczona przez PFR kwota umorzenia, będzie różna od kwoty wyliczonej w formularzu Oświadczenia (ostateczne rozliczenie subwencji) powinieneś dokonać zwrotu pozostałej kwoty do 31 maja 2022 r.

  Znajdziesz nas też tutaj